Privacyverklaring algemeen

 

Budgetbeheer Ommoord verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons kantoor en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Budgetbeheer Ommoord verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;

– geslacht;

– geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland;

– adresgegevens;

– burgerlijke staat;

– telefoonnummer(s), E-mailadres;

– bankrekening(en) (IBAN);

– IP-adres;

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bv in (e-mail)correspondentie en

telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Budgetbeheer Ommoord verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN);

– kopie ID-bewijs;

– gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek.

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Budgetbeheer Ommoord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het uitvoeren van werkzaamheden in de functie van bewindvoerder;

– het uitvoeren van werkzaamheden in de functie van RegisterExecuteur;

– het uitvoeren van werkzaamheden als inkomensbeheerder.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Budgetbeheer Ommoord zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

 

Delen met anderen

Budgetbeheer Ommoord verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Budgetbeheer Ommoord] blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Postbus 5018, 2900 EA  Capelle aan den IJssel of  tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Budgetbeheer Ommoord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Budgetbeheer Ommoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Budgetbeheer Ommoord, Postbus 5018, 2900 EA  Capelle aan den IJssel of info@budgetbeheerommoord.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 25-05-2018.

 

Versie 1

25-05-2018