Wanneer u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke of geestelijke beperking niet langer in staat bent uw financiën te beheren, dan kan beschermingsbewind een oplossing zijn. Via de kantonrechter kan een professionele bewindvoerder worden benoemd, die de financiële administratie van u overneemt.

De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam, tenzij een persoon onder curatele is gesteld. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of voogd voor het verrichten van rechtshandelingen (bijvoorbeeld een huis kopen of huren). Een onderbewindgestelde mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen en er voor te zorgen dan anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en zorgt er voor dat betalingen op tijd plaatsvinden. Naast het feit dat de bewindvoerder rekening en verantwoording aflegt aan betrokkene (of diens vertegenwoordiger) wordt er ook jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter, die daardoor dus een controlerende taak heeft.

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Heeft u een laag inkomen, dan kunnen de kosten voor bewindvoering worden vergoed uit de Bijzondere Bijstand, afhankelijk van de voorwaarden binnen uw gemeente. De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij het kantongerecht (griffierecht) betaalt u altijd zelf (2017 = € 78,00), evenals de kosten voor het openen van een speciale beheerrekening bij de bank.